ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
01 มิ.ย. 64 ถึง 13 มิ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอน วันที่ 1-13 มิ.ย. 2564 รูปแบบ On Hand
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยนักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564
24 พ.ค. 64 ถึง 30 พ.ค. 64 จำหน่ายหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6และห้องเรียน IEP