ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
09 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564-16 พฤษภาคม 2564