ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand
04 ม.ค. 64 ถึง 08 ม.ค. 64 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ