โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางกิ่งดาว บาลไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวณกานต์ ผาดไธสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวมณีรัตน์ ศิริวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวปัทมา บุตรชานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางนัยนา จัดไธสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1