ปฐมวัย

นางสิริพิมล ทรัพย์ธนาศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวณกานต์ ผาดไธสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวมณีรัตน์ ศิริวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางอนงค์ภัทร วรกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางกิ่งดาว บาลไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนัยนา จัดไธสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปัทมา บุตรชานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นายปุญญาณัช อินเถื่อนพะเนาว์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4