วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) เป็นองค์กรในการบริหารจัดการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศและความเป็นไทย

ปรัชญา

การศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต