โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
คณะผู้บริหาร

นายปิยะ พุทธเพาะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวดวงดาว ศิริรางกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชาณิศา โพธิขำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางหทัยรัตน์ พุทธเพาะ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางธนานันท์ ไชยชนะ
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางนิตติยา ปรึกไธสง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายธรรมธร ทองสุข
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล