คณะผู้บริหาร

นายปิยะ พุทธเพาะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงศ์วิทูร กัณหา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชาณิศา โพธิขำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางหทัยรัตน์ พุทธเพาะ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางธนานันท์ ไชยชนะ
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางนิตติยา ปรึกไธสง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายธรรมธร ทองสุข
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล