คณะผู้บริหาร

นายปิยะ พุทธเพาะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงศ์วิทูร กัณหา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา