โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถวิทย์ ทุมพิสาน
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรภัทร กวดไธสง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทราภรณ์ ฉะอ้อนศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนาวา วงษาพัด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศธร สอนเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนาวลี แสนมณี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์ธีรา ตะโก
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์ธิดา สวัสดิ์ไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารีญา แสนจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรวลัย สังข์สีแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5/4