คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ พลพุฒินันท์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณิศา วาปีเน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดนยา เกี้ยวไธสง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภาสิริ ลิ่มวิไลกุล
ตำแหน่ง : กรรมการและฝ่ายงานบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยาอร ปะนามะเส
ตำแหน่ง : กรรมการและฝ่ายพฤติกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยา มงคลศรี
ตำแหน่ง : กรรมการและฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุมิตานันท์ ป้องดี
ตำแหน่ง : กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุ่นใจ
ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเสียงสวรรค์ เชาวนพุทธิสาร
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสกุลทอง มากพูน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5