คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชิษณุพงศ์ สุดเต้
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ ทองสุข
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรดา คงดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวรรัตน์ ดวงมาลา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชชาทร ศรีวรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธีวรา เถลิงลาภ
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภคพร แอบกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวาสนา บาลไธสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรระพี เจริญศรี
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชกานต์ สร้อยคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไอยวริณท์ รักษาอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ ฉวีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวุฒิชัย แก้วอรสาน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสืบพงศ์ พิมพ์วงษา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัทธนันท์ ยอดไฟอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณิศา กองไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนราธิป ด้วงตะกั่ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฉายวิทย์ เติมตัวรัมย์
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5