โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายดาบแก้ว ศรีจินดา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2459 - 30 มิ.ย.2467
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ รักชอบ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค.2469 -30 พ.ค.2487
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ ศรีพุทธิรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย.2487 - 30 ก.ย.2488
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2488 - 4 ต.ค. 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายพจน์ วิศิษฏ์ศิลป์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ต.ค.2491 - 18 ต.ค.2496
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ รักชอบ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ต.ค.2496 - 15 มิ.ย. 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ สินสุวงศ์วัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 มิ.ย.2508 - 7 ก.ย. 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ รักชอบ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ก.ย.2510 -1 ธ.ค.2517
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ สินสุวงศ์วัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ก.ย.2518 - 24 ธ.ค.2519
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว จิตไธสง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มี.ค.2520 - 2 ส.ค. 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิงชัย กาวไธสง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ส.ค. 2522 - 26 ส.ค.2530
ชื่อ-นามสกุล : นางละมุล รักชอบ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ส.ค.2530 - 15 พ.ย.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ เทพไทอำนวย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ย.2530 - 30 ก.ย.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ปัญญาวานิชกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ต.ค.2548 - 30 ก.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ พุทธเพาะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย.2559