พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

จัดการศึกษา  ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสำนึกในความเป็นชาติไทย

เป้าหมาย

ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นคนดี  มีปัญญา

และมีความสุข  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  โรงเรียน

มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล