โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

จัดการศึกษา  ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสำนึกในความเป็นชาติไทย

เป้าหมาย

ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นคนดี  มีปัญญา

และมีความสุข  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  โรงเรียน

มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล