ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑๙ ตุลาคม  ๒๔๕๙ อาศัยศาลาการเปรียญวัดเจริญราษฎร์บำรุงเป็นสถานที่เรียน  ผู้จัดตั้งโรงเรียนคือ  อำมาตย์โทขุนเสนาภิรมย์  มีนายดาบแก้ว  ศรีจินดา  เป็นครูใหญ่  นางสาวสัมฤทธิ์  ศิริวงศ์พานิชย์  (สกุลเดิม แสงสุวรรณ)  เป็นครูน้อยนักเรียนที่มาเข้าเรียนมีหมู่บ้านพุทไธสง  บ้านมะเฟือง  บ้านจาน  บ้านเตย  บ้านโพนทอง  บ้านโนนขิงไค  และบ้านศีรษะแรต

              พ.ศ.๒๔๖๖  ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดเจริญราษฎร์บำรุงไปเรียน ณ ที่ว่าการอำเภอพุทไธสงหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ  อาคารหลังนี้ชำรุดมาก

              พ.ศ.๒๔๗๕  รองอำมาตย์โทขุนวิฑิตย์อักษรการ เป็นนายอำเภอได้รื้อถอนอาคารเดิมและสร้างหลังใหม่

              พ.ศ.๒๔๗๙  นักเรียนบ้านเตย บ้านโพนทอง  บ้านโนนขิงไคแยกไปเรียนที่โรงเรียนเกษตรกรรมอำเภอ  ปัจจุบันคือ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์

              พ.ศ.๒๔๘๐  นักเรียนบ้านจาน  แยกไปเรียนที่โรงเรียนวัดโพธิ์ (บ้านจาน)

              พ.ศ.๒๔๘๒  นักเรียนบ้านศีรษะแรต  แยกไปเรียนที่โรงเรียนวัดหงษ์ (บ้านศีรษะแรต)

              พ.ศ.๒๔๘๕  นายยอด อ่อนโอภาส นายอำเภอพุทไธสง  กับนายจันทร์ รักชอบครูใหญ่  ในสมัยนั้นได้รื้อถอนอาคารหลังเดิม  และสร้างใหม่ตาม แบบ  ป ๒ ข   พร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลพุทไธสง ๑ (โอภาสประชานุกูล)  ในช่วงนี้ได้โอนนักเรียนหมู่บ้านต่าง ๆ ไปเรียนที่หมู่บ้านตามทะเบียนบ้านของตนเพราะมีจำนวนนักเรียนมากเกินไป  และเพื่อความสะดวกในการมาเรียน

              พ.ศ.๒๔๙๕  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก  ๑  ห้องเรียน  ๓๐  คน  ให้รับเด็กที่มีอายุก่อนเกณฑ์การประถมศึกษา  ๑  ปี

              พ.ศ.๒๔๙๖  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อตามระเบียบใหม่ โดยชื่อ “โรงเรียนโอภาสประชานุกูล”

              พ.ศ.๒๕๐๓ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ๓ ระดับ คือเด็กเล็ก ประถมต้น ป. ๑ - ๔ และประถมปลาย ป. ๕ – ๗

      พ.ศ.๒๕๐๔  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)”  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๑  โรงเรียนได้ย้ายไปตั้งที่แห่งใหม่  (ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมพุทไธสงเดิม)  วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ทางราชการได้แต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตประจำอำเภอจึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง  (โอภาสประชานุกูล)” จนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบันคือ นายปิยะ  พุทธเพาะ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ