โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๑,๓๔๗.๙๗ บาท
(สองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
 
 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนอนุบาล
พุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                  ๑๑.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ในรูปแบบ On-site, On-line, และแบบผสมผสาน(Hybrid)
ตามประกาศของโรงเรียนและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน  ๑๐๐ วัน  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนจะเบิกจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้าง ในวันมาเรียนในรูปแบบ On-site เท่านั้น  
 
 
-๒-
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buriram๔.go.th , www.anubanphutthaisong.ac.th,paylot๒๖๐๔@OBECMAIL.OBEC.GO.TH หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๘๙๐๑๘ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ผ่านทางอีเมล์ paylot2604@OBECMAIL.OBEC.GO.TH 
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่  ๑๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
(โอภาสประชานุกูล)จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.buriram4.go.th , www.anubanphutthaisong.ac.th,paylot2604@OBECMAIL.OBEC.GO.TH และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
                                                                (นายปิยะ พุทธเพาะ)
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 218 ครั้ง