ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา
        ด้วยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  โดย สสวท.  ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินการจัดทำสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2561 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบกับโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2558  จึงประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 288 ครั้ง