ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคณะครูผู้ฝึกสอน นักเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 -14  ธันวาคม 2562  และขอสรุปผลกิจกรรมการแข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จำนวน 14 รายการ ดังนี้
1. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-6
เด็กหญิงวรัชญา  สุพรรณรัง    ครูผู้ฝึกสอน นางธนานันท์  ไชยชนะ
2.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 
เด็กชายธนโชติ  วิหคเหิร   ครูผู้ฝึกสอน  นางนิตติยา  ปรึกไธสง
3.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์    ครูผู้ฝึกสอน นางศิริพร พลพุฒินันท์
4.การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
1.เด็กชายธนกฤต  แต้มพิมาย  2.เด็กชายสุทธิภัทร  ออมไธสง
ครูผู้ฝึกสอน นายธีรวัฒน์  ทรัพย์ธนาศิริ  นายหนูพาน  ประมาคะเต
5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scicnce Show) ป.4-6
1.เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยคำ  2.เด็กหญิงภัคฐนันท์  ทวีสุขเสถียร  3.เด็กหญิงวรดา  คงดี
ครูผู้ฝึกสอน  1.นางสาวภาวินี  นาบำรุง  2.นางสาวปัทมา  บุตรชานนท์
6.การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-3
1.เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหลืองทองใบ  2. เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยบาท  
3. เด็กหญิงมานิดา  ศิลปกอบ  4.เด็กหญิงรัชนี  ชุมเสนา  5. เด็กหญิงอาภาภัทร  ตนัยพุฒิ
ครูผู้ฝึกสอน 1 นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ 2. นางกิ่งดาว  บาลไธสง
7.การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1-6 
1.เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ภักดี  2. เด็กหญิงญาณิศา  วาปีเน  
3. เด็กหญิงณิฌาณัณถ์  หวัดวาปี  4.เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง  5. เด็กหญิงนวนันท์  รักไธสง
ครูผู้ฝึกสอน 1 นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ 2. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
8.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 
1. เด็กชายธิติ  มากมน  2. เด็กชายนพรุจ  เลไธสง
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายยุทธนา  พลเรือง  2. นางสาวจุฑาทิพย์  ผาดไธสง
9.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1.เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะรี 2.เด็กหญิงกัญติมา  กระทุ่มกลาง
3.เด็กหญิงกันยากร  เกลี้ยงไธสง 4.เด็กชายกิตติธัช สุภาพ
5.เด็กชายคุณภัทร  ไกรจันทร์ 6.เด็กหญิงจารุภัทร แจะไธสง
7.เด็กหญิงชญาดา  เขียนแววดี 8.เด็กหญิงชลิตา  วงศ์สุวรรณ
9.เด็กชายณัฐกร  ฟ้าหยาด 10.เด็กชายณัฐชนนท์  นารอด
11.เด็กชายณัฐวัฒน์  พีระพรประเสริฐ 12.เด็กชายธนกฤต  ตนัยพุฒิ
13.เด็กชายธนพล  รั้วไธสง 14.เด็กหญิงธมนวรรณ  ลันไธสง
15.เด็กหญิงธิดา  มากมน 16.เด็กหญิงนริศรา  ปราบคนชั่ว
17.เด็กหญิงนฤมล  ทานาฤทัย 18.เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบสำราญ
19.เด็กหญิงปานชีวา  วิไลฤทธิ์ 20.เด็กหญิงปีย์ญาภัทร์  แจบไธสง
21.เด็กชายพงศพัศ  ชีไธสง 22.เด็กหญิงพรนัชชา  พานทอง
23.เด็กหญิงพรวิภา  ชัยชะนะ 24.เด็กชายพลกฤต  เพ็ชรพล
25.เด็กชายพัชรพงศ์  ทุยโพธิ์ชัย 26.เด็กชายภานุพงศ์  เที่ยงไธสง
27.เด็กหญิงวริศรา  พระเกตุ 28.เด็กหญิงวันวิสา  ไหลหาโคตร
29.เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน 30.เด็กหญิงสุจิรา  เจริญไธสง
31.เด็กชายสุวิจักร  ชื่นจันทร์ 32.เด็กหญิงสุวิชาดา  เฉียดไธสง
33.เด็กหญิงอรัชพร  พลายงาม 34.เด็กหญิงเกวลิน  บุบผามาตานัง
35.เด็กหญิงเรืองรัชดา  เหขุนทด 36.เด็กหญิงแคททอรีน  มาโลว์
ครูผู้ฝึกสอน 1.นายมนัส  หนองสี  2.นางสาวทิพวรรณ  สีเขียว  3.นางหทัยรัตน์ พุทธเพาะ
4.นางคณามาศ  สอนไธสง  5.นางอภิญญา  ทุมวารีย์  6.นางอรุณี  นามศรีพันธ์  
7. นางสรินนา  สืบสำราญ  8. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
10.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3
1.เด็กหญิงสาริศา  อุ่นไธสง  2.เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสมาน้อย
ครูผู้ฝึกสอน  1.นางสาวสุวิมล  กัณหา  2.นางสาวอุบลวรรณ  บุญทองโท
11.การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 
1.เด็กหญิงกชกร  แก้วเจริญ  2.เด็กชายสกุลทอง  มากพูน 
3.เด็กหญิงเบญญาภา เทพไทอำนวย
ครูผู้ฝึกสอน 1.นางอัฐธยาน์  พิพัฒน์ไกรกูร  2. นางแสงเดือน  พึ่งสันเทียะ
12.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-6
1.เด็กหญิงอชิรญา  พัฒนะแสง 2. เด็กชายอรรคพันธ์  คงนาน
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสุมาลี  ธรรมรักษา  2. นางอภิญญา  แก้วไธสง
13.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
เด็กชายธีระพงษ์  ดวดไธสง
ครูผู้ฝึกสอน  นายมนัส  หนองสี
14.การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-6
1.เด็กชายจิรศักดิ์  สีเขียว  2. เด็กชายตะวัน  ศรีสมศักดิ์  3.เด็กชายไกรสร  พวงศรี
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายทศพล  โพธิขำ  2.นางแสงเดือน  พึ่งสันเทียะ
###
ภาพ/ข่าว @Admin
 
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 154 ครั้ง