ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ่ 
รางวัลภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต   
นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริและคณะ
รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
นายมนัส หนองสี  และคณะ
รางวัลชนะเลิศ Best of the best practice กิจกรรมถอดบทเรียน 
สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา   นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ 
รองชนะเลิศ best practice นายนราธร แย้มศรี
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 142 ครั้ง