ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ได้รับรางวัลการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
วันที่ 13 มกราคม 2565 
ขอแสดงขอแสดงความยินดีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ได้รับรางวัลการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประเภทระดับประถมศึกษา ผลงานคุณภาพ ระดับดีมาก  เด็กหญิงธิดา มากมน ได้รับรางวัลเยาวชนแบบอย่างปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประเภทระดับประถมศึกษา"เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติ ระดับดีมาก" และนางสาวสุวิมล  กัณหา  ได้รับรางรางเป็นครูที่รับผิดชอบดูแลและให้การส่งเสร้มการพัฒนาเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประเภทระดับประถมศึกษา "ผลงานระดับดีมาก" ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
###
ข่าว นางนัทชนันท์  พรมคำภา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 244 ครั้ง