ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

แจ้งให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติ ดังนี้

{C}1.        งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน On-site  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

{C}2.       โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) แจ้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รับระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) รายบุคคล ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ อาคารเทวาประสิทธิ์

{C}3.       โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 16  พฤษภาคม  2565

{C}4.       โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

{C}5.       ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา งดเว้นการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และกรณีมีบุคคลในครอบครัวเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงขอให้มีการแจ้งประสานกับโรงเรียน อสม. หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการฯ

{C}6.       หามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18  มีนาคม  พ.ศ.2565

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 98 ครั้ง