โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  มีความประสงค์  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,436,871.28 บาท  (สองล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้อยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้มีสิทธิเสนอราคา  สามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 285 ครั้ง