ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 นั้น

            ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านจีโกบอลเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,534,695.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 21 ครั้ง